تبلیغات
ایران نیوز ست (( درباره ماهواره)) - کدهای موقت (dcw) برای پکیج (ons (Orbit Showtime Network و( ART (ADD در ماهواره NILESAT

ایران نیوز ست (( درباره ماهواره))
 
بهترین منبع ومرجع در زمینه ماهواره
 


ConstantCW ART (7.0W) 26.07.2011

Nat Geo Wild
TP: 11804 H 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x06400 - SID=0x03E9 - VPID=0x0200 - PMT=0x010E - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x0543
HEX: 53 85 A9 81 96 06 07 A3 1F 93 70 22 04 76 B6 30
DEC: 083 133 169 129 150 006 007 163 031 147 112 034 004 118 182 048

Nat Geo Adventure
TP: 11804 H 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x06400 - SID=0x03ED - VPID=0x0204 - PMT=0x0103 - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x0516
HEX: 23 BA BF 9C 44 25 34 9D F5 A3 A4 3C 56 51 18 BF
DEC: 035 186 191 156 068 037 052 157 245 163 164 060 086 081 024 191

Animal Planet
TP: 11804 H 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x06400 - SID=0x03EE - VPID=0x0205 - PMT=0x0104 - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x0519
HEX: 05 E8 41 2E C6 94 9A F4 BF FE 87 44 52 2C 39 B7
DEC: 005 232 065 046 198 148 154 244 191 254 135 068 082 044 057 183
 For camd3.keys (camd3.keys):
 
06400:0003E9:0000000000:00:5385A981960607A31F93702  20476B630 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
06400:0003ED:0000000000:00:23BABF9C4425349DF5A3A43  C565118BF Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
06400:0003EE:0000000000:00:05E8412EC6949AF4BFFE874  4522C39B7 Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
CCcam (constant.cw) and Newcamd (constantcw
):
 
06400:000000:03E9:010E:0543::53 85 A9 81 96 06 07 A3 1F 93 70 22 04 76 B6 30 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
06400:000000:03ED:0103:0516::23 BA BF 9C 44 25 34 9D F5 A3 A4 3C 56 51 18 BF Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
06400:000000:03EE:0104:0519::05 E8 41 2E C6 94 9A F4 BF FE 87 44 52 2C 39 B7 Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
EVOcamd (keylist.txt
):
 
B 03E9 00 5385A981960607A31F9370220476B630 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
B 03ED 00 23BABF9C4425349DF5A3A43C565118BF Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
B 03EE 00 05E8412EC6949AF4BFFE8744522C39B7 Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
GBox (softcam.cfg
):
 
0: { 06 40 03 E9 53 85 A9 81 96 06 07 A3 1F 93 70 22 04 76 B6 30 }} 
# Nat Geo Wild (7.0°W)
 
0: { 06 40 03 ED 23 BA BF 9C 44 25 34 9D F5 A3 A4 3C 56 51 18 BF }} 
# Nat Geo Adventure (7.0°W)
 
0: { 06 40 03 EE 05 E8 41 2E C6 94 9A F4 BF FE 87 44 52 2C 39 B7 }} 
# Animal Planet (7.0°W)
 
 
For MGcamd (Softcam.Key
):
 
F 03E90543 00 5385A981960607A3 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
F 03E90543 01 1F9370220476B630 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
F 03ED0516 00 23BABF9C4425349D Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
F 03ED0516 01 F5A3A43C565118BF Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
F 03EE0519 00 05E8412EC6949AF4 Animal Planet (7.0°W
)
 
F 03EE0519 01 BFFE8744522C39B7 Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
incubusCamd (Softcam.Key
):
 
X 03E9 0543 5385A981960607A31F9370220476B630 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
X 03ED 0516 23BABF9C4425349DF5A3A43C565118BF Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
X 03EE 0519 05E8412EC6949AF4BFFE8744522C39B7 Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
scam (constcw) {for older cvs
}
 
C: { 00820000 000A 0800 03E9 0200 5385A981960607A3 1F9370220476B630 }} ;Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
C: { 00820000 000A 0800 03ED 0204 23BABF9C4425349D F5A3A43C565118BF }} ;Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
C: { 00820000 000A 0800 03EE 0205 05E8412EC6949AF4 BFFE8744522C39B7 }} ;Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
scam (constcw) {for newer cvs
}
 
C: { 00820000 000A 0800 03E9 0200 5385A981960607A3 1F9370220476B630 }} ;Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
C: { 00820000 000A 0800 03ED 0204 23BABF9C4425349D F5A3A43C565118BF }} ;Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
C: { 00820000 000A 0800 03EE 0205 05E8412EC6949AF4 BFFE8744522C39B7 }} ;Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
SS2 (dcw.file
):
 
Nat Geo Wild=
5385A981960607A31F9370220476B630
 Nat Geo Adventure
=
23BABF9C4425349DF5A3A43C565118BF
 Animal Planet
=
05E8412EC6949AF4BFFE8744522C39B7
 
 
 
For GigaTwinCam (SoftCam.Key
)
 
X 2600 03E9 0200 5385A981960607A31F9370220476B630 ;Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
X 2600 03ED 0204 23BABF9C4425349DF5A3A43C565118BF ;Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
X 2600 03EE 0205 05E8412EC6949AF4BFFE8744522C39B7 ;Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
Metabox 6 and 7
:
 
D 06400:000000:03E9:010E:0543::5385A981960607A31F937  0220476B630 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
D 06400:000000:03ED:0103:0516::23BABF9C4425349DF5A3A  43C565118BF Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
D 06400:000000:03EE:0104:0519::05E8412EC6949AF4BFFE8  744522C39B7 Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
T-REX Dragon Cam (dcw.txt
)
 
F 06400:03E9:0200:5385A981960607A31F9370220476B630 ;Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
F 06400:03ED:0204:23BABF9C4425349DF5A3A43C565118BF ;Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
F 06400:03EE:0205:05E8412EC6949AF4BFFE8744522C39B7 ;Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
Diablo Cam to import with Fausto 
)
 
06400:000000:00:8C:03E9:[5385A981960607A31F9370220476B630]; Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
06400:000000:00:8C:03ED:[23BABF9C4425349DF5A3A43C565118BF]; Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
06400:000000:00:8C:03EE:[05E8412EC6949AF4BFFE8744522C39B7]; Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
Next 2010 CIS Tiger HD (softcam.kèy
):
 
D 06400:000000:03E9:010E:0543::5385A981960607A31F937  0220476B630 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
D 06400:000000:03ED:0103:0516::23BABF9C4425349DF5A3A  43C565118BF Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
D 06400:000000:03EE:0104:0519::05E8412EC6949AF4BFFE8  744522C39B7 Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
Humax (Key.bin
):
 
2E1C E90E 5385A9960607 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
2E1C E90E 1F93700476B6 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
2E1C ED03 23BABF442534 Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
2E1C ED03 F5A3A4565118 Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
2E1C EE04 05E841C6949A Animal Planet (7.0°W
)
 
2E1C EE04 BFFE87522C39 Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
Kaon Series
:
 
F 000543 01 5385A981960607A3 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
F 000543 10 1F9370220476B630 Nat Geo Wild (7.0°W
)
 
F 000516 01 23BABF9C4425349D Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
F 000516 10 F5A3A43C565118BF Nat Geo Adventure (7.0°W
)
 
F 000519 01 05E8412EC6949AF4 Animal Planet (7.0°W
)
 
F 000519 10 BFFE8744522C39B7 Animal Planet (7.0°W
)
 
 For 
Openbox
:
 
5385A9960607 Nat Geo Wild (7.0°W

 
23BABF442534 Nat Geo Adventure (7.0°W

 
05E841C6949A Animal Planet (7.0°W)
طبقه بندی: اعلام کد موقت و برنامه جدید، 
برچسب ها: کدهای موقت (dcw) برای پکیج (ons (Orbit Showtime Network و( ART (ADD در ماهواره NILESAT،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه چهارم مردادماه سال 1390 توسط نوید
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک